201305101408Happy Mother's Day 母親節快樂

 

母親節快樂-語版

母親節快樂-語版

母親節快樂-客語版

母親節快樂-英語版

母親節快樂-日語版

母親節快樂-法語版

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

今天晨會時間,

我們教了四種版本,國語、台語、英語與日語,

希望學生們都可以學起來。

另外,我們CD部分,有客語與法語,

請有興趣的人可以盡情點閱與學習。

沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應
    沒有新回應!
關鍵字