201710291743Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 - 德國鋼琴家(1063)

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家08.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家01.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家02.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家03.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家04.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家05.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家06.jpg

1063 Schaghajegh Nosrati 沙格哈傑格.努斯拉惕 1989年 德國鋼琴家07.jpg

C.P.E. Bach: Sonata In A Major, Wq. 55/4 / Schaghajegh Nosrati

J.S.Bach: Partita no.6 E minor BWV830 / Schaghajegh Nosrati 

 

Schaghajegh Nosrati – Wikipedia

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schaghajegh_Nosrati

 

翻譯這個網頁  沙格哈傑格.努斯拉惕 (1989年)

回應

Powered by Xuite
    沒有新回應!
關鍵字