201001012039 《 Octopus 》 小章魚 [GO] Android手機佈景主題 八爪魚、 タコ(tako) 坐蛸、死牛、石居、石吸、望潮 有8個腕足

GO主題—小章魚 milo0922.pixnet.net__081_00808

 

MILO BLOG

iaza18137562509007 

點我下載

 

 手機要正常使用本佈景主題

需先安裝 GOLuncher 

 

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

《     Octopus     》   小章魚     [GO] Android手機佈景主題      八爪魚、 タコ(tako) 坐蛸、死牛、石居、石吸、望潮 有8個腕足 腕足上有許多吸盤 有時會噴出黑色的墨汁幫助逃跑 .................... 

GO主題—小章魚 milo0922.pixnet.net__081_00808

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img1  

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

2011-_151036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應