201101011107 《 Little Red Riding Hood 》 小紅帽 [GO] Android手機佈景主題 《小紅帽》的故事從很早開始

 GO主題-小紅帽 milo0922.pixnet.net__100_00827  

 

 

MILO BLOG

iaza18137562509007 

點我下載

 

 手機要正常使用本佈景主題

需先安裝 GOLuncher 

 

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

 《       Little Red Riding Hood       》       小紅帽        [GO] Android手機佈景主題           《小紅帽》的故事從很早開始便已經有在歐洲的一些國家流傳,有人認為於起源於11世紀時比利時的一首古老詩歌 而其來源或可上溯至公元前6世紀的《伊索寓言》  在後來之口頭流傳過程中,還可能受到了東方一些十分相似的故事的影響,如《虎姑婆》 ...............

 

 GO主題-小紅帽 milo0922.pixnet.net__100_00827  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img1  

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

2011-_151036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應