ka-nng5个事工 @ 話蕪落 話毋落 話舞樂 :: 隨意窩 Xuite日誌
 • 頭戴台灣天
  跤踏台灣地
  喙講台灣話
  手寫台語文

 • 關鍵字
  1. 沒有新回應!
 • 200907090006ka-nng5个事工

  Phāinn一个儂殼,lio̍h-á-heh腹肚著枵餓[iau-gō],lio̍h-á-heh精神著困倦[khùn-kuān]。要緊著卡猛[khah-mé]趁袂枵袂siān个中間,加做寡有意義的代誌,閣著共伊貫串[kuàn-tshuàn]起來,tsiânn做ka-nn̂g个事工,承先啟後[sîng-sian khé-hiō]。

  第一影城|日誌首頁|堅持雅操上一篇第一影城下一篇堅持雅操
  回應