ip v6 @ 071's blog :: 隨意窩 Xuite日誌
  1. 沒有新回應!
 • 201307241439ip v6

  xp 下安裝  ip v6 的方法

  ipv6 install

  ipv6 unstall

   

  測試是否能使用ip v6 的ip

  ping6 ip_v6_address

  ping 自己電腦的位置

  ping -6 ::1

  ping6 ::1

   

  PC Win7 多網卡多IP ...|日誌首頁|VC 如何使用 VLC 來播放...上一篇PC Win7 多網卡多IP broadcast封包傳送...下一篇VC 如何使用 VLC 來播放 視訊串流 ...
  回應