201505150625Fri 15/5/2015 I Like Chopin (Live

.

你蕭耀邦,遇到難搞的人,你一定要,跟他搞到底 (6) http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/05/thu-1452015.html

http://news.tvb.com/

.


.

.

.

中(國) (香)港 澳(門) 台(灣),當權者,當權派 vs 人民

http://vlog.xuite.net/play/N05ybUlELTE2MTE5Mzk3LmZsdg==?t=4.55&vol=50 (放大)

http://vlog.xuite.net/play/c25peEplLTE5Mzk1NzcyLmZsdg==?t=0.65&vol=50 (放大)

Fri 15/5/2015 7:00    (44 + 3 = 83)

這螢幕,是可以,不被低等華狗威脅的,環境 = 可以,不被威脅、不被旁述誤導,說出真心話的環境

 可說出真心話的環境

這層是,安排暗示滋擾的,幕後的低等華狗

.

.

.


.

.

.

Fri 15/5/2015 7:30     1:12 = brid http://news.tvb.com/world/5555227f6db28c8274000001 

這螢幕,是可以,不被低等華狗威脅的,環境 = 可以,不被威脅、不被旁述誤導,說出真心話的環境

 可說出真心話的環境

這層是,安排暗示滋擾的,幕後的低等華狗

.

.

.


.

.

.

Fri 15/5/2015 8:00

這螢幕,是可以,不被低等華狗威脅的,環境 = 可以,不被威脅、不被旁述誤導,說出真心話的環境

 可說出真心話的環境

這層是,安排暗示滋擾的,幕後的低等華狗

.

.

.


.

.

.

DONATE Thank you http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/05/thu-1452015.html

                                                                         

Fri 15/5/2015 8:30     (3:00-3:33 = 9 ≠ 8 )     (4:40-5:15 penis = 8)

這螢幕,是可以,不被低等華狗威脅的,環境 = 可以,不被威脅、不被旁述誤導,說出真心話的環境

 可說出真心話的環境

這層是,安排暗示滋擾的,幕後的低等華狗:

6:50 = 鬼 http://news.tvb.com/local/5554bc536db28ccd7f000005/ 看這片的尾段,女學生的面色,像是被威脅

(0:00-1:04) = 109 10+7+2 = 19

.

.

.


.

你蕭耀邦,遇到難搞的人,你一定要,跟他搞到底 (6) http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/05/thu-1452015.html

http://news.tvb.com/

.

回應