201202032317台商的目屎

sin-tsiann nî thâu, sin uî tâi-siang ê pîng-iú Oh-sàng lâi tshù-ê kiânn-tshun.

sui-jiân sī kuè-nî , pún-lâi ìng-kai sī huann-huann hí-hí ê sî-tsūn, lóng-sī guá ê kuan-hē,

I khuànn-tih guá , tō siūnn beh kóng tsóng-thóng tāi suán ê tāi-tsì.

I kóng: tńg lâi Tâi-uân sī tsin huann-hí, tsîng 2 kang , kah pîng-iú khì phah Goluhu,2 tsoo lâng phah kah tsin sóng-khuái. phah suah tsó-hué tsih pg ê sî-tsun,kóng tih tsóng-thóng tāi-suán pún-thóo phài pāi-suán ê tsîng-hîng, kóng pāi-suán hit mê, guán 8-ê lâng ū 6-ê tòng bē-tiâu, bk-sái suah lâi--tshut-lâi. bô lâu bk-sái hit 2-ê sī huān nâ--ê . tsit kái bô iânn -tsai tang-sî tsiah ū huat-tōo.

thiann i kóng uân. guá mā -tsai beh án-nuá an-uì.

uē kóng tò-tńg--lâi, siàu-liân ê Tâi-uân-lâng nā bô kak-tshénn, lán tsit tāi pak nî liáu āu,mā tsí-hó hâm uan jî khì.

tâi-siang pîng-iú í-king tsuân-ke î khì Canada, an-tsuân bô būn-tê, a lán lâu tī Tâi-uân ê lâng beh án-nuá leh?

tsin tsē tsin tsē ê gî-būn tshuē bô tap-àn. 

 

回應
    沒有新回應!

Powered by Xuite

阿桐伯也留喙鬚,頭毛親像鳥仔岫,

學生畫像留一張,囥坫網頁予汝想!

關鍵字