田野 @ 潘科元台語文理想國 :: 隨意窩 Xuite日誌
 • 頭戴台灣天
  跤踏台灣地
  喙講台灣話
  手寫台語文

 • 關鍵字
  1. 沒有新回應!

 • Powered by Xuite
  個人首頁 / 文章分類 /田野

  日月催逼儂快老 [ji̍t-gua̍t tshui-pik lâng khuài lāu]

  (繼續閱讀)

  「幼齒 iù-khí」即个詞,阮細漢無聽過,較大漢个時社會才時行起來,變成通儂知个話。總--是,咱查歌仔冊語料、教會公報語料、廈英大辭典(佮補編)、台日大辭典、台灣話大詞典(陳修 2000二版),攏總無「幼齒」即个詞,到臺灣閩南語辭典(董忠司 2001)才看會著。可見「幼齒」是新詞。

  (繼續閱讀)

  台語「毋好 m̄-hó」,會使做主要動詞,像「按呢毋好!」,也會使做助動詞,像「毋好去!」「m̄-hó」也有所在是講「m̄-hónn」,也有所在是講「m̄-móo」,目前我个解說是,後兩種講法攏是 m̄-hó 个變化。

  (繼續閱讀)

  袂少先進認為台語「外來語」佮「在來語」性質無仝--大部份个在來語,每一音節攏會使單獨唸出本調、有意思通解說、而且往往攏有漢字通寫,了後才合成兩个至幾若个音節,成做一个多音節詞,而且愛按照尾字保持本調、賰个頭前字攏變調个大原則來調整聲調;但是外來語就是「規捾」个音節做伙講出來,來指稱一个儂、地、物件、抑是啥乜概念,袂使閣分析個別音節个獨立意義,所以並無所謂本調、變調个二分法,只有歸捾唸出來个時陣所表現出來个孤一个「實調」。

  (繼續閱讀)

  有儂主張台語外來語咧寫台羅个時免標聲調,這是無完整个簡寫法,毋是正範个做法。聲調是咱語言个重要成分,準做外來語个外語源頭本身是無聲調个語言,伊一旦用咱个音韻系統去調整過,變做咱个外來語了後,就成為咱台語辭彙个一部份,伊就是有聲調个,若唸無仝聲調,別儂會聽無,上無也會感覺足好笑。

  (繼續閱讀)

  最近閣有朋友咧議論蔣渭水名言「同胞須團結、團結真有力」到底按怎唸?有儂主張「團結」著唸 thuân-kat 抑是 thuàn-kat(「結」唸白話音),來佮「有力 ū-la̍t」完美押韻。以下我提供實證,顯明當時个台灣儂,「團結」个「結」唸白話音 kat 个,恐驚非常少,因為我揣著百幾个例,包羅英文、日文、漢字、羅馬字四大類獨立个台語文獻,攏是唸 thuân-kiat,完全無查著 thuân-kat 个唸法。最後閣有1935年个曲盤證明。

  (繼續閱讀)

  進前先進諸君有討論著台語「文市 bûn-tshī」佮「武市 bú-tshī」,文市解說做小賣生理,武市是大賣、批發生理。

  (繼續閱讀)

  〔男女老幼、男女老少〕:台語【男婦老幼 lam5-hu7# noo2/lo2-iu3】、【男大女幼 lam5-tua7# lu2-iu3】。 文言【老弱婦孺 noo2/lo2-jiok8# hu7-ju5】:台語【老幼婦女 noo2/lo2-iu3# hu7-lu2】、【老大幼女 lau7-tua7# iu3-lu2】。

  (繼續閱讀)

  會講閣會寫个台語文𠢕儂,真僫揣,尤其是台語个生活文化各方面个主題。我想講,咱值得來辦一系列个台語文化講座,一個月一場(三點鐘至四點鐘,中途歇一擺至兩擺)、差不多十二場,一年久。

  (繼續閱讀)

  攝影者不詳 | 〔石籠上的男子〕 | 碧潭,1930s。相片是對面冊「夏門攝影企劃研究社」轉貼過來个。

  (繼續閱讀)

  2012-04-21拜六下晡,去聽鹿港學者郭忠雄先生演講「鹿港話聲調與漢語音字班」,伊一開始就講足濟真幼个學術細節,但是我看在場个聽眾,恐驚多數連基本个聲韻學術語,像「陰、陽、平、上、去、入」嘛袂曉得,佇遮補充一下。

  (繼續閱讀)

  頂禮拜五去參加台語文讀冊會,對龍井盤山過嶺,有來一个oo-jí-sáng,佮一个阿姨(毋知按怎,講著oo-bá-sáng,我目睭前出現个,是膨皮个漢草,但是即位身材無合,所以叫伊阿姨^^)

  阮讀鹿港仙錦田兄發表佇台文罔報个大作,內底有出現「窮 kîng」--字。逐家順紲討論著相反詞「富」--字。即字有文言音 hù,亦有白話音 pù。hù个音即馬卡通用;但是 pù个音,強欲無--去矣。像白話字聖經定定講著「富儂 pù-lâng」,這台灣毋知閣有啥所在咧通行?普遍逐家攏講「好額儂 hó-gia̍h-lâng、有錢儂 ū-tsînn-lâng」爾爾[niā]。若講 pù-lâng,恐驚會予儂聽做是「窋膿 puh-lâng」,差傷遠啦。

  (繼續閱讀)

  進前規个談論過台語第一人稱複數用法个鋩鋩[mê]角角,請參考〈台語个「阮」佮「咱」〉。台語第一人稱複數,有包含對方聽話者(inclusive first person plural),講「咱 lán],像「咱攏是台灣儂」;無包含聽話者(exclusive first person plural),講「阮 guán/gún」,像「阮[guán]兜蹛[tuà]屏東,恁咧?」以下閣補充說明「阮」个兩種腔口 guán 佮 gún。

  (繼續閱讀)

  第一頁  上一頁  1 2 下一頁  最後頁