201511151807Sun 15/11/2015 Cloud Live

.

上集:http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/11/blog-post_12.html

Blog directory: http://blog.xuite.net/heart728/blog/357146963

.


Sun 15/11/2015

15/11/2015 18:37 News https://www.youtube.com/watch?v=cRmGeQC0uOo&feature=youtu.be

15/11/2015 18:47 News (0:00-1:36) https://www.youtube.com/watch?v=dRCdFmsU5jQ&feature=youtu.be

15/11/2015 8:20 (3:05-3:39) 

.


Mon 16/11/2015

 當權派揚言:我最近發明了幾樣政策,和發明了幾樣報導方式

16/11/2015 3:33 News  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

回憶:(11:24) https://www.youtube.com/watch?v=YGdKis6m9oM http://blog.xuite.net/videoabc4/blog/253563102  

回憶: http://vlog.xuite.net/play/cUJDaDcyLTIwNTMzNzYwLmZsdg==?t=2.06&vol=47 

.

16/11/2015 8:10 Cloud Live https://www.youtube.com/watch?v=ER9KgBNpIV8

16/11/2015 Cloud Live 1 (7:00-) https://www.youtube.com/watch?v=bg7xOP0cY_8

16/11/2015 Cloud Live 2 (7:00-) https://www.youtube.com/watch?v=_QhM6TftEYw

16/11/2015 Cloud Live 3 (7:00-) https://www.youtube.com/watch?v=YK9vz89LkNE

16/11/2015 Cloud Live 4 (7:00-) https://www.youtube.com/watch?v=rFlVnxCUUiU

16/11/2015 Cloud Live 5 (7:00-) https://www.youtube.com/watch?v=fHvfNDhQDSI 

.

    

傳說,14:00 之後,沒有沽盤,所以,上升

    

   

 http://vlog.xuite.net/play/RzZkYVFCLTE5NTQ4MDczLmZsdg== http://blog.xuite.net/videoabc4/blog/253571677

.

回憶:16/11/2014 第六十一屆澳門格蘭披治大賽 http://blog.xuite.net/videoabc4/blog/253563102 

1 http://vlog.xuite.net/play/SHI4YVM5LTIwNTMzOTYwLmZsdg==

2 http://vlog.xuite.net/play/cEx2cUhnLTIwNTMzOTkzLmZsdg==

3 http://vlog.xuite.net/play/TzllNHpQLTIwNTM0MDE1LmZsdg==

(4:41) https://www.youtube.com/watch?v=mzF8Mi8NqKA 

https://www.youtube.com/results?search_query=%E6%BF%80%E6%88%B0+-+Sound+of+Silence

.

   
   

http://www.stockq.org/stock/history/2015/11/20151116_tc.php

.


Tue 17/11/2015

回憶:(11:24) https://www.youtube.com/watch?v=YGdKis6m9oM http://blog.xuite.net/videoabc4/blog/253563102 

回憶: http://vlog.xuite.net/play/cUJDaDcyLTIwNTMzNzYwLmZsdg==?t=2.06&vol=47

猶太人、基督徒、及伊斯蘭教徒認他為以色列人之祖,是以撒之父(出埃及記六章三節,三十二章十三節)

對穆斯林而言,亞伯拉罕是伊斯蘭的先知,且是穆罕默德的先祖(從亞伯拉罕之子以實瑪利追朔) https://www.google.com.hk/search?q=%E5%BE%9E%E4%BA%9E%E4%BC%AF%E6%8B%89%E7%BD%95%E4%B9%8B%E5%AD%90%E4%BB%A5%E5%AF%A6%E7%91%AA%E5%88%A9%E8%BF%BD%E6%9C%94&oq=%E5%BE%9E%E4%BA%9E%E4%BC%AF%E6%8B%89%E7%BD%95%E4%B9%8B%E5%AD%90%E4%BB%A5%E5%AF%A6%E7%91%AA%E5%88%A9%E8%BF%BD%E6%9C%94&gs_l=serp

蕭耀邦 (英文名:Stephen) 說:

I believe one god

Christianity believe one god

Islam believe one god

Hinduism believe one god

Chinese folk religion believe one god

Buddhism believe one god

Other Religions believe one god

one god = one god = one god = one god = one god = one god = one god

We pray to one god So, We should be at peace with each other

回憶: http://blog.xuite.net/videoabc4/blog/253571677

.

17/11/2015 7:30 Cloud Live

1 (0:18-0:38) (3:08-3:18)  https://www.youtube.com/watch?v=_4l2ffpdNaQ

2 (0:05-1:38) orange color (1:38-1:49) (2:21-2:28) (3:08-) https://www.youtube.com/watch?v=ptYI-WAC8rY

2 (0:05-1:38) orange color World Vision (1:38-1:49) (2:21-2:28) (3:08-)  (4:52-5:02

https://www.youtube.com/watch?v=hLKI5SvfwOM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TdCm3D7rIDc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PXNiR7AxJPs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QIDd0hn4NsU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PHzRa4_B-8I&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JtTjxXODppw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=zuh61n2I1Xs&feature=youtu.be  

Jeanne la Pucelle: http://vlog.xuite.net/play/Q2ZUVHNKLTE2NDA1MjIwLmZsdg==

Jeanne la Pucelle: http://vlog.xuite.net/play/d0hJREQ4LTE2NDA1MTc5LmZsdg==?t=0.98&vol=47

.

   

17/11/2015 China Economic News (4:27-6:53) https://www.youtube.com/watch?v=XFRZW5umlXc

   

   

17/11/2015 19:55 世界盃亞洲區外圍賽 - 香港 對 中國 [直播 Live] http://blog.xuite.net/heart728/blog/357684982

   

18/11/2015 5:18 News https://www.youtube.com/watch?v=JkXoDEkOJP8&feature=youtu.be 

http://blog.xuite.net/donateshiupong23/blog/291844527

18/11/2015 03:25 國際足球友誼賽 - 德國 對 荷蘭 [直播 Live] http://blog.xuite.net/heart728/blog/357800832 

18/11/2015 5:43 News https://www.youtube.com/watch?v=Juar7uRhxSE&feature=youtu.be

   

http://www.stockq.org/stock/history/2015/11/20151117_tc.php

 = USD

 = OIL

下集:http://blog.xuite.net/heart728/blog/357855571

.

沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應