20151017082717/10/2015 15:04 Hong Kong Tennis Open 2015 [Live]

.

.

17/10/2015 20:02 http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/10/blog-post_15.html

.


.

自我設計主角形象: http://vlog.xuite.net/play/N2NVdThYLTE5NzcyMjEzLmZsdg==

.

. 

17/10/2015 15:04  https://www.youtube.com/watch?v=tLZOHyvp_NA&feature=youtu.be

1  https://www.youtube.com/watch?v=Da930R0jSn0&feature=youtu.be

2  https://www.youtube.com/watch?v=lxSPWH5Tqnk&feature=youtu.be

3  https://www.youtube.com/watch?v=bNyll8kMd9U&feature=youtu.be

4  https://www.youtube.com/watch?v=LcgQ94VonkE&feature=youtu.be

5  https://www.youtube.com/watch?v=VJpHiM3Xpkc&feature=youtu.be

6  https://www.youtube.com/watch?v=l0OjNJwdCA0&feature=youtu.be 

 

.

.

.

.

.

.

.

17/10/2015 18:22 1 https://www.youtube.com/watch?v=eFg_c9mNHtE&feature=youtu.be

 

 

 

 

3 https://www.youtube.com/watch?v=AqBZQvZ5s0E&feature=youtu.be 

 

 

.

.

17/10/2015 20:02 http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/10/blog-post_15.html

.


. 

.

+ = http://blog.xuite.net/heart728/blog/340207752 

.

每人頭上一片天:因為,香港政府,出滋擾宣傳片商家滋擾廣告,出任何片視滋擾

每人頭上一片天,故此,做壞事的,會被 判罪罰  (註:這網頁有描述,何謂低等華人中國狗) 

.

回應