201607080500Dr.Kong書包問題

<font size="3"><font color="#000000"><strong>問題:<></font></font>

Dr.Kong書包問題
我買左一個Dr.Kong既書包
如果中學用既話
會唔會好良
個書包岩岩買架炸

<br /><br /><br /><font size="3"><font color="#000000"><strong>答案:<></font></font>

其實係睇下你自己有冇信心用嫁炸 <br>
<br>
但係我都見過唔少中學生用既!!!!! <br>
<br>
更何況Dr.Kong 既書包對背隻幾好 <br>
<br>
值得用既!!!你個書包岩岩買架 <br>
<br>
唔用咪好浪費羅!!!!用啦 <br>
<br>
我既意見得咁多,希望幫到你啦!!!

<br />
參考資料 GOOGLE SEARCH<br />
<strong>參考網站 <a href="http://comingzoo.com/category-1217-b0.html" target="_blank">https://www.google.com.hk/search?q=coming+zoo</a></strong>

 

回應
關鍵字

Powered by Xuite
    沒有新回應!