【鍋仔 ue/e/er-á】、【鼎仔 tiánn-á】、【坩仔 khann-á】 @ 鹿津遊子-許嘉勇个沓沓滴滴(ta̍p-ta̍p-tih-tih) :: 隨意窩 Xuite日誌
 • 關鍵字
  1. 沒有新回應!
 • [此功能已終止服務]

 • Powered by Xuite
  201705052345【鍋仔 ue/e/er-á】、【鼎仔 tiánn-á】、【坩仔 khann-á】

  1.【鍋仔 ue/e/er-á

   只个詞个「鍋」--字,《教典》註明是替代字,毋是本字,音讀有三種腔口,漳州音讀「ue」,廈門音、泉海音讀「e」,泉州音、同安音讀「er【??鍋(ue/e/er)】一般是指『圓筒狀的鍋子』,可比講:

   (1)【狗母鍋 káu-bó/bú-ue/e/er】,『用陶土和沙子製成的砂鍋』。

   (2)【生鍋 senn/sinn-ue/e/er】,『鑄鐵製成的生鐵鍋』。

   (3)【電鍋 tiān-ue/e/er】,現代多數讀做「tiān-ko」。

   (4)【電子鍋 tiān-tsú/tsír-ue/e/er】,現代多數讀做「tiān-tsú/tsír-ko」。

   (5)【內鍋 lāi-ue/e/er】,『電鍋的內鍋』。

   (6)【捾鍋 kuānn-ue/e/er】,有个人講做【麵捾仔 mī-kuānn-á】,也有人是講日本話个「はんごう」,經過臺語个音韻調整,臺灣話讀做「háng-góo」。

   (7)【藥鍋 io̍h-ue/e/er】、【藥鍋仔 io̍h-ue/e/er-á】,也號做【急燒仔 kip-sio-á】

   (8)【瓷鍋 huî-ue/e/er】。

   (9)【茶鍋 tê-ue/e/er】。

   (10)【燖鍋 tīm-ue/e/er】。

   (11)【銅鍋 tâng-ue/e/er】。

   若是加上小稱詞【仔 á】个【鍋仔 ue/e/er-á】,是泛指各種叫做【鍋 ue/e/er】个『鍋子』,一般多數是用來煮湯路个食食(tsia̍h-si̍t),華語號做『湯鍋』。

   另外,「鍋」--字个文讀是「ko」,新詞「電鍋」、「電子鍋」、「火鍋」、「萬能鍋」,一般是讀文讀个「ko」。

   如前所述,《教典》共「鍋」讀做「ue/e/er」个時看做是「替代字」,總--是,《廣韻》:「鍋,古禾切」,上字「古」屬「見母」,「見母」佇音韻上是有讀零聲母个可能性,下字「禾」是果攝合口一等,白讀韻母讀「-ue/-e/-er」無問題,「鍋」照講就是「ue/e/er」个本字(白讀棧)。  

  e.jpg - 日誌用相簿

  狗母鍋

  生鍋

  鍋仔

  c.jpg - 日誌用相簿

  d.jpg - 日誌用相簿

  「電子鍋」的圖片搜尋結果

  電鍋

  內鍋

  電子鍋

  IMG-74804-300Wx300H.jpg - 日誌用相簿

  「煎藥壺」的圖片搜尋結果

   

  捾鍋

  藥鍋仔

   

   

    

  2.【鼎仔 tiánn-á

   【鼎 tiánn】是指『圓淺狀的鍋子』,可比講:

   (1)【大鼎 tuā-tiánn】,指大灶hit口【大鼎 tuā-tiánn】,用途khah闊。

   (2)【火鼎 hué/hé/hér-tiánn】。

   (3)【油鼎 iû-tiánn】。

   (4)【煎鼎 tsian-tiánn】。

   (5)【生鼎 senn/sinn-tiánn】,『鑄鐵製的炒菜鍋』。

   (6)【平鼎仔 pênn/pînn-tiánn-á】、【淺仔鼎 tshián-á-tiánn【番huan-tiánn-á,『平底鍋』。

   (7)【銅鼎仔 tâng-tiánn-á】,泛指各類个『不銹鋼鍋』。

   (8)【金鼎 kim-tiánn】,是用來拆金紙--个,古早是用斜邊个【鼎 tiánn】,現主時干焦喪事个時khah有安爾咧燒金紙,有个會換一跤【銅鼎仔】來燒,目今一般个『金爐桶』,雖然已經是『桶狀』,總--是,咱是舊詞再用iu原共伊號做【金鼎 kim-tiánn】。

  若是加上小稱詞【仔 á】个【鼎仔 tiánn-á】,也是泛指各種叫做【鼎 tiánn】个『鍋子』,一般多數是用來【煎 tsiankap【炒 tshá  

  大鼎

  銅鼎仔

  鼎仔

  金鼎

  金鼎

   

   3.【坩仔 khann-á

   本來是指『用陶土燒製的平底容器』,ex.【花坩 hue-khann】、【飯坩 pn̄g/puīnn-khann】、【潘坩 phun-khann】(「潘坩」是古早話,現主時多數是【潘桶 phun-tháng】),現代个「花坩」kap「飯坩」,多數已經毋是用『陶土燒製』,總--是,咱iu-guân是延用舊稱呼。

   若是加上小稱詞【仔 á】个【坩仔 khann-á】,是泛指各種『鍋、盆類的用具』。

   在來咱个話,有用【坩仔仙 khann-á-sian】來比喻男性个同志(男同性戀者)。

   

   

  花坩

  花坩

  飯坩

   

   

  「嗣」--字个音讀|日誌首頁|觸纏上一篇「嗣」--字个音讀下一篇觸纏
  回應