kha33 lin44 kɔ53 // ka33 lin53 kɔ21 @ 鹿津遊子-許嘉勇个沓沓滴滴(ta̍p-ta̍p-tih-tih) :: 隨意窩 Xuite日誌
 • 關鍵字
  1. 沒有新回應!
 • [此功能已終止服務]

 • Powered by Xuite
  201511171504kha33 lin44 kɔ53 // ka33 lin53 kɔ21

  P_20151117_125701.jpg - 日誌用相簿

  早起坐頭幫車个時,聽見放送:「xià yí zhàn huā liánāu tsi̍t tsām Hua-liânhā it tsàm Fa-liênNext stop Hualienkha33 lin44 kɔ53。」斯當時知影最後一个呼音是原住民話,毋拄毋知是省乜因端。

  拄則賴健雄校長共我講,花蓮逐族个原住民基本上計共「花蓮」叫做「ka33 lin53 kɔ21」,雄雄我則致覺--着,着--啦!就是借自日本話「花蓮港(かれんこう)」个借詞--啦!「花蓮」往過號做「花蓮港」。

  論真,臺語在來也是號做「花蓮港(hue-liân-káng)(頭--字讀hue、毋是讀做hua),總--是,現主時个人步頻已經毋知影只个地號名--囉!毋若臺語,客話事實上也是共『花蓮』說做「花蓮港」。1914年《臺灣教會報》第353卷第6頁寫做「Hoe-liân(lêng)-káng」。

  ps.「花蓮」个華語英譯「Hualien」毋是漢語拼音,是照原底中華民國在來英譯个威妥碼,若卜拼寫做漢語拼音是「Hualian」。

  去平溪放天燈|日誌首頁|辱警一句「荏懶嬰仔」 代價2萬...上一篇去平溪放天燈下一篇辱警一句「荏懶嬰仔」 代價2萬元
  回應