20161218180918 DEC 2016

藥師經 2 部 ( 累積 4019)
佛名號 N 聲 ( 累積 N 聲 )
拜藥師佛 0 拜 ( 累積 60806拜 )
藥師灌頂真言 108 遍 (累積 747906遍 )
六字大明咒  0 遍 ( 累積 1310464遍)
報父母恩咒 0 遍 (累積 75887遍 )
拜八十八佛大懺悔文 0 次 (累積56次)
 
放3隻田雞
黃讌婷師姐合家隨喜 $ 0
南無藥師琉璃光如來 南無藥師琉璃光如來 南無藥師琉璃光如來
願以此功德,迴向歷劫冤親債主,父母師長,六親眷屬和十方法界一切苦難眾生 特別迴向世界所有大大小小的天災、戰禍,可以早日平息 特別迴向十方法界所有父母親身體健康,長壽快樂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應

Powered by Xuite
    沒有新回應!
關鍵字